ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ

Category - Sikh Festivals

ਹੋਲਾ ਮਹ੍ਹਲਾ ( ਸਿਖ ਕੋਮ ਦੀ ਹੋਲੀ ) 1700 –

ਭਾਰਤ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ 1 ਹਰ ਬਦਲਦਾ ਮੋਸਮ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਿਉਹਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ 1 ਹਰ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਪਿਛੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਜਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ   ਜਿਸਤੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ 1 ਹੋਲੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੋਸਮੀ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ ਜੋ ਬਸੰਤ ਬਹਾਰ...